Polityka prywatności

DANE OSOBOWE:

 1. Dane osobowe przekazywane przez Pana/Panią w związku z rejestracją na stronie nadolach.pl oraz walowa11.pl  lub kierowaniem pytań przez formularz kontaktowy są przetwarzane przez „NIKLIŃSKI, NOWICKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, pod adresem przy ul. Gontyna 5/1, 30-203 Kraków, KRS: 0000372960, NIP: 6772352297, REGON: 121415635 i „NNMS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA pod adresem przy ul. Urzędnicza 26/1, 30-051 Kraków, KRS: 0000673955, NIP 6772418613, REGON 367061313 (“Administrator danych”), tel.: +48 662 423 818, mail: biuro@nnsp.pl
 2. Podstawą przetwarzania powyższych danych jest:
  1. niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – np. umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej oraz przedwstępnej sprzedaży, umowy przeniesienia własności oraz umowy sprzedaży.,
  2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – np. odprowadzenie podatku od zrealizowanej umowy;
  3. Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Celem przetwarzania jest: 
  1. podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy (dokonanie przez Pana/Panią rezerwacji);
  2. realizacja umowy oraz podjęcie czynności związanych z zawartą umową, w szczególności z jej ustaniem (np. kaucja, inne rozliczenia);
  3. prowadzenie działań marketingowych (m.in. przesyłanie newslettera, przesyłanie ofert promocyjnych) – tylko jeżeli wyrazi Pan/Pani na nie zgodę.
 4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz 10 lat po ich zakończeniu, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy.
 5. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych może skutkować niemożnością podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy, niemożnością realizacji tej umowy oraz podjęcia czynności z nią związanych, jak również wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 6. Odbiorcami danych osobowych są: organy świadczące na rzecz Administratora usługi (np. księgowe, IT, prawne), organy państwowe, podmioty kapitałowo lub osobowo związane z Adminstratorem.
 7. Ma Pan/Pani prawo:
  1. cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda);
  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  3. żądać dostępu do jej danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia;
  4. wnieść skargę do organu nadzorczego.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony nadolach.pl oraz walowa11.pl („Strona”), które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) podczas korzystania przez Pana/Panią  ze Strony.
 2. Pliki cookies są wykorzystywaniu, w szczególności w celu:
  1. zapamiętania danych logowania (aby nie było konieczne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła);
  2. zbieranie danych statystycznych (służących rozwojowi i udoskonalaniu Strony zgodnie z preferencjami klientów).
 3. Pliki cookies nie zawierają danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby korzystającej ze Strony. Pliki te nie są szkodliwe dla Pana/Pani urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania.
 4. W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze Strony, wykorzystywane są poniższe rodzaje plików cookies:
  1. Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Pana/Pani urządzeniu do czasu wylogowania ze  Strony;
  2. Cookies stałe – przechowywane w Pana/Pani urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Pana/Panią.
 5. W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze Strony, wykorzystywane są pliki cookies mające następujące funkcje:
  1. niezbędne do działania Strony – pliki te umożliwiają jej prawidłowe działanie,  logowanie, nawigowanie oraz dokonywanie rezerwacji. Bez ich zapisania na Pana/Pani urządzeniu korzystanie ze Strony jest niemożliwe;
  2. zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Strony -brak tych plików uniemożliwi dokonanie transakcji;
  3. statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu w jaki korzysta Pan/Pani ze Strony;
  4. funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Pana/Pani urządzeniu m. in. nie będzie konieczne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła;
  5. społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których Pan/Pani korzysta, ze Stroną;
 6. Ustawienia przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani na zapisywanie plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies lub na każdorazowym informowaniu Pana/Pani o zapisaniu ich. Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookies ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.

INFORMACJE KOŃCOWE

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, korzystania ze Strony lub jej funkcjonowania (w tym stosowania plików cookies), należy kontaktować się pod adresem mailowym: biuro@nnsp.pl

Kontakt

Sprzedaż prowadzi:

Nikliński Nowicki Logo

ul. Radziwiłłowska 29/7
31-026 Kraków

Justyna Matysiak

tel.: +48 881 62 61 61
e-mail: justyna@nnsp.pl

Pliki cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony nadolach.pl oraz walowa11.pl, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) podczas korzystania przez Pana/Panią ze Strony. Dowiedz się więcej: polityka prywatności i pliki cookies.